Algemene voorwaarden

1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
A. Kantoor: het advocatenkantoor Teurlings advocatenkantoor, als ingeschreven in het handelsregister onder nummer 34126741 [mr. M.C.J. Teurlings B.V.] en/of de via arbeids- of opdrachtovereenkomst aan het Kantoor verbonden natuurlijke en / of rechtspersonen. Een lijst van deze personen wordt op verzoek toegezonden.
B. Cliënt: de contractspartij van het Kantoor met wie een opdracht, in de zin van artikel 2 van deze voorwaarden, wordt afgesloten.

 

2. Opdracht

1. Een opdracht komt eerst tot stand nadat deze door het Kantoor schriftelijk is aanvaard, waarbij emailcorrespondentie als schriftelijk geldt. Ten aanzien van de totstandkoming van een opdracht kan het Kantoor slechts vertegenwoordigd worden door aan het Kantoor verbonden advocaten.

2. Iedere opdracht aan het Kantoor wordt geacht te zijn verleend aan het Kantoor, wat betekent dat de Cliënt ermee instemt dat het Kantoor de opdracht onder haar verantwoordelijkheid laat uitvoeren door het Kantoor, of zo nodig door derden in opdracht van het Kantoor. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW BW wordt uitgesloten.

3. De toepasselijkheid van de artikelen 6:227b lid 1 en 6:227c BW wordt uitgesloten voor de Cliënt die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

 

3. Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van opdracht tussen het Kantoor en Cliënt, waaronder ook begrepen aanvullende en vervolgopdrachten, tenzij voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst schriftelijk anders is overeengekomen. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Cliënt wordt uitdrukkelijk afgewezen.

 

4. Geheimhouding

Het Kantoor is jegens de Cliënt verplicht tot geheimhouding over hetgeen het Kantoor uit hoofde van de opdracht heeft vernomen.

 

5. Archivering

Het door het Kantoor ten behoeve van een opdracht opgestelde dossier (fysiek en/of digitaal) wordt (na afwikkeling er van) gedurende ten minste zeven jaar bewaard, waarna het Kantoor het recht heeft om het dossier te vernietigen.

 

6. Declaratie

1. Voor de uitvoering van een opdracht is de Cliënt aan het Kantoor honorarium verschuldigd, vermeerderd met BTW en vermeerderd met eventuele verschotten, als betaald door het Kantoor ten behoeve van de Cliënt. Partijen kunnen ook een vast bedrag overeenkomen als honorarium, inclusief eventuele verschotten en BTW, zoals bij Echtscheiding-Online.

2. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, wordt het honorarium berekend aan de hand van het aantal, door het Kantoor, gewerkte uren vermenigvuldigd met de geldende uurtarieven van haar advocaten als toepasselijk op het moment van uitvoering.

3. Verrichte werkzaamheden worden, indien de uitvoering van opdracht zich uitstrekt over een periode langer dan een maand, maandelijks – deugdelijk gespecificeerd – in rekening gebracht.

4. Het Kantoor is steeds gerechtigd van de Cliënt betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met een tussentijdse of eindafrekening van de opdracht.

5. In dossiers op basis van het wettelijke systeem van gefinancierde rechtsbijstand, geldt het bepaalde in dit artikel slechts voor de kosten (inclusief eigen bijdrage en/of eventuele verschotten) die op grond van de afgegeven toevoeging voor rekening van de Cliënt komen. Deze kosten zijn bij vooruitbetaling verschuldigd.

 

7. Betaling

1. Declaraties van het Kantoor dienen binnen 14 dagen na declaratiedatum te worden betaald.
Bij overschrijding van deze termijn is de Cliënt van rechtswege in verzuim en is de Cliënt een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de toepasselijke wettelijke rente ex artikel 6:119 of 6:119a BW.
Het Kantoor is dan gerechtigd ter hare keuze de werkzaamheden in het betreffende dossier op te schorten of te beëindigen onder mededeling daarvan aan de Cliënt.

2. Betaling dient te geschieden middels overboeking op één van de ten name van het Kantoor gestelde bankrekeningen, of in contanten op het adres van het Kantoor tegen behoorlijk bewijs van voldoening.

3. Indien het Kantoor incassomaatregelen neemt tegen de Cliënt die in verzuim is, dan komen de kosten daarvan, met een minimum van 10% van het openstaande saldo, ten laste van de Cliënt.

 

8. Aansprakelijkheid

1. De aansprakelijkheid van het Kantoor voor schade, voortvloeiende uit of verbandhoudende met de uitvoering van een opdracht, is steeds beperkt tot het bedrag waarop de beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het betreffende geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis. Het maximaal uit te keren schadebedrag per geval wordt u op verzoek medegedeeld en bedraagt ten minste het door de Nederlandse Orde van Advocaten vastgestelde bedrag.

2. Indien het Kantoor geen aanspraak heeft op enige uitkering krachtens bedoelde beroepsaansprakelijkheidsverzekering, dan is iedere aansprakelijkheid van het Kantoor beperkt tot een bedrag gelijk aan het door het Kantoor in het desbetreffende dossier gedurende het kalenderjaar, waarin de aansprakelijkheid is ontstaan, in rekening gebrachte honorarium (exclusief verschotten) tot een bedrag van maximaal € 50.000,00.

3. Alle aanspraken vervallen uiterlijk één jaar nadat een gebeurtenis, die tot de aansprakelijkheid kan leiden, heeft plaatsgevonden, althans ter kennis is gekomen of had kunnen komen van de Cliënt.
4. Schade aan personen of zaken, waarvoor het Kantoor aansprakelijk is, door of ter zake de uitvoering van een Opdracht, is steeds beperkt tot het bedrag waarop de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering in het betreffende geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis.

 

9. Inschakeling Derden

1. Het Kantoor kan bij het uitvoeren van een opdracht derden inschakelen, waarbij het Kantoor steeds de nodige zorgvuldigheid in acht zal nemen. Het Kantoor zal daar – zo mogelijk van tevoren – met de Cliënt over overleggen.
2. Het Kantoor is echter voor eventuele tekortkomingen van derden niet verder aansprakelijk dan zoals in artikel 8. van deze Algemene Voorwaarden omschreven.
3. Door het Kantoor bij de uitvoering van een opdracht ingeschakelde derden kunnen op deze Algemene Voorwaarden een beroep doen.

 

10. Persoonsgegevens.

1. Cliënt stemt ermee in dat zijn persoonsgegevens worden opgenomen in een geautomatiseerd systeem, mede ter identificatie van Cliënt. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het juist doen uitvoeren van de opdracht door het Kantoor en de gegevens mogen daartoe verwerkt en bewaard worden. Het Kantoor is verwerkingsverantwoordelijke in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en heeft een privacyverklaring opgesteld, die is te raadplegen op haar website.

2. Door het verstrekken van zijn e-mailadres stemt Cliënt er mee in dat
zijn e-mailadres wordt gebruikt voor alle communicatie met het Kantoor in het kader van de opdracht alsmede voor het verzenden door het Kantoor van nieuwsbrieven en/of andere mededelingen rondom de diensten van het Kantoor, die dan als schriftelijk gelden.
3. Indien de Cliënt geen prijs (meer) stelt op informatie die niet direct gerelateerd is aan een opdracht, kan deze zich daarvoor afmelden door het verzenden van een e-mail met dit verzoek aan info@teurlingsadvocatenkantoor.nl

 

11. Geschillen

1. Op de overeenkomst van opdracht tussen het Kantoor en de Cliënt is Nederlands recht van toepassing.
2. Het Kantoor heeft een eigen klachtenreglement en zij neemt deel aan de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur, waarvan het Reglement is te vinden op www.geschillencommissie.nl of op te vragen bij het Kantoor.

3. Voor zover deze Geschillenregeling niet van toepassing is op het betreffende geschil, is de rechter te Amsterdam bevoegd, die uitsluitend zal oordelen op grond van Nederlands recht.

Gedeponeerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 34126741

Ga naar de inhoud