Een ouderschapsplan wordt u gratis toegezonden na indiening van het aanmeldformulier. U krijgt een concept gebaseerd op de door u ingevulde gegevens.

 

 

Hieronder vindt u een model ouderschapsplan. Dit ouderschapsplan bevat verplichte afspraken. De zorgregeling en het financiële gedeelte kan zelf worden ingevuld maar er kan niets worden verwijderd. Bent u op zoek naar een voorbeeld co-ouderschapsplan? Klik hier.

 

Bekijk het ouderschapsplan online of download als PDF.
download PDF

 

 

Voorbeeld co-ouderschapsplan

 

De ondergetekenden, Pieternel Pietersen wonende te Amsterdam aan de Verzonnenstraat 1 hierna te noemen de vrouw, en Jan Jansen, wonende te Amsterdam aan de Fantasielaan 1 hierna te noemen de man, komen met betrekking tot de verzorging en opvoeding van het op ..-..-…. te Amsterdam uit hun huwelijk geboren kind, Max het volgende overeen.

 

1. Gezag

Partijen zijn van mening dat het in het belang is van hun minderjarige kinderen, dat zij gezamenlijk belast blijven met het gezag over hen.

 

2. Verzorging en opvoeding

Partijen zullen tezamen de verantwoordelijkheid voor de verzorging en opvoeding van Max dragen. Partijen bepalen in goed overleg tezamen wanneer Max bij elk van hen woont. Hiertoe zullen zij een wekelijks rooster, alsook een rooster voor vakanties en feestdagen maken. Partijen komen overeen dat Max – totdat hierover anders is beslist – telkens 7 dagen bij de vrouw en daaropvolgend 7 dagen bij de man zal wonen en zo verder. Op de dinsdag zal de woonplek van Max wekelijks gewisseld worden. Partijen doen elkaar wekelijks op maandag verslag van de week dat Max bij hen doorbracht, of zoveel vaker als zij dit nodig achten. Max zal de vakanties en feestdagen voor de helft bij elk der partijen doorbrengen. Alle belangrijke,Max betreffende zaken, zoals schoolkeuze, dokterskeuze, clubs en overige vrije tijds bestedingen, zullen niet dan na onderling overleg van partijen geregeld worden.

 

3. Woonplaats van partijen

De man en vrouw verklaren dat zij in Amsterdam, althans in de directe omgeving van Amsterdam, woonachtig zullen blijven teneinde het co-ouderschap t.a.v. Max in stand te kunnen houden.

 

4. Financiën

Elk der partijen zal een naar rato van haar/zijn inkomen evenredig deel bijdragen in de kosten van verzorging en opvoeding van Max. Elk der partijen betaalt de kosten voor voeding, huisvesting, uitstapjes (kindertheater e.d.), openbaar vervoer en vakanties, ontstaan gedurende de periode dat Max bij hem/haar vertoeft. De volgende kosten zullen naar rato van het inkomen gelijkelijk door partijen gedeeld worden:
a. ziektekosten incl. medicijnen, alsmede ziektekostenverzekering
b. kosten voor schoolreisjes en overige excursies.
c. school- en onderwijskosten (inkl. muziekonderwijs, bijlessen en school- melk).
d. kosten voor sportbeoefening. Partijen zullen de door hen gemaakte kosten met elkaar verrekenen aan het einde van elk kwartaal. Elk der partijen heeft recht op inzage in de boekhouding/financiële administratie van de andere partij.Kinderbijslag De te ontvangen kinderbijslag zal bij helfte tussen partijen worden gedeeld.

 

5. Informatie en raadpleging

Afspraken inzake het verstrekken van informatie aan en raadpleging door de ouders over en weer inzake belangrijke aangelegenheden de kinderen betreffende.
Partijen zijn hieromtrent als volgt overeengekomen:  … (afspraken hieromtrent dient u zelf verder aan te vullen, maar opgenomen moet worden hoe en hoe vaak de informatie-uitwisseling plaatsvindt)

 

6. Arbitrage

Wanneer partijen ernstig van mening verschillen over het in dit kontrakt geregelde, zullen zij zich voor een advies wenden tot een arbitragekommissie. Deze zal gevormd worden doordat elk der partijen één persoon uitkiest; de gekozen twee personen kiezen tezamen één onafhankelijke derde, die tezamen met de twee door partijen gekozen de arbitragekommissie zal vormen en deze zal voorzitten.

 

7. Duur van de overeenkomst

Deze overeenkomst zal voor 7 jaren worden aangegaan. Partijen zullen na verloop van de 7 jaren in goed overleg tezamen met Max komen tot nieuwe afspraken die in het belang van Max zijn en haar in de gelegenheid stellen met de man én de vrouw een zo goed mogelijk kontakt te garanderen.

 

8. Slotbepalingen

Partijen spreken af dat zij deze overeenkomst zullen hechten aan het echtscheidingsverzoek waarbij aan de rechtbank zal worden verzocht deze te hechten aan de echtscheidingsbeschikking. Ieder onredelijk afwijken van één der partijen van het in deze overeenkomst afgesprokene, kan voor de andere partij – na inwinnen van het advies van de in punt 4. genoemde arbitragekommissie – een reden vormen om bij de Arrondissementsrechtbank te verzoeken het gezag van de ene partij over Max te wijzigen.

Aldus overeengekomen te Amsterdam,

..-..-…. J. Jansen: P. Pietersen

Ga naar de inhoud