Uitleg werkwijze

 

Al meer dan 28 jaar verzorgt ons kantoor (als eerste in Nederland) de snelle scheiding via internet. In de media is er in het verleden de nodige aandacht aan besteed, maar voor wie bestaat deze mogelijkheid en wat is de werkwijze?

 

U bent het er samen helemaal over eens dat er een echtscheidingsverzoek moet worden ingediend. U heeft in redelijk en gelijkwaardig overleg overeenstemming bereikt over alle zaken van belang. U heeft beiden de Nederlandse nationaliteit of woont al 12 maanden aantoonbaar in Nederland of slechts één van u beiden heeft de Nederlandse nationaliteit maar woont zes maanden aantoonbaar in Nederland. De boedel is door u samen verdeeld of u heeft er alle vertrouwen in dat de verdeling in goed overleg plaats zal vinden. Er bestaat duidelijkheid over de zorg van de kinderen, bij wie de kinderen gaan wonen, een omgangsregeling, de toewijzing van huurrechten of het woongenot van de gezamenlijke (echtelijke) woning en er zijn afspraken gemaakt over een eventuele alimentatie en pensioenverdeling. (Klik hier voor uitleg over Alimentatie en pensioen). Het is onbelangrijk waar u woont, aangezien de rechtbank Amsterdam altijd bevoegd is uw echtscheidingsverzoek in behandeling te nemen doordat in het verzoek wordt aangegeven dat u woonplaats kiest op ons kantoor (uitsluitend voor de procedure).

 

Indien met andere woorden tussen u beiden geen enkel verschil van mening bestaat over de wijze en gevolgen van een echtscheiding, dan biedt de echtscheiding via internet de mogelijkheid om de echtscheidingsprocedure snel en voordelig te regelen. Uiteraard wordt op zorgvuldige wijze gecontroleerd dat u het beiden helemaal eens bent, dat u zich beiden bewust bent van uw rechten en dat sprake is van een gelijke verdeling. Uw echtscheiding wordt behandeld door een ervaren advocaat en derhalve niet door een onervaren stagiaire of jurist. Wij doen wat wij beloven. Er worden absoluut geen andere kosten in rekening gebracht hetgeen bij veel andere advocatenkantoren wel het geval is. Voor een echtscheiding is overigens nog steeds de inschakeling van een advocaat verplicht.

 

PAS OP: Iedereen kan zich jurist noemen, maar een jurist is geen advocaat. Dus doe onderzoek als u iemand inschakelt buiten ons om en besef dat een advocaat verplicht is voor een echtscheiding en dus ook na de jurist moet worden ingeschakeld. Wij werken wel vaak samen met mediators.

 

Aan beide kanten moet in alle eerlijkheid openheid van zaken worden gegeven en ruimte en bereidheid tot compromissen bestaan. Alleen dan is er een juiste basis om afspraken te maken over de voorgenomen echtscheiding en haar gevolgen. En eerst dan staat het mij als advocaat vrij om voor u gezamenlijk de echtscheiding te bewerkstelligen. Belangrijk is vervolgens dat beide partijen alle medewerking verlenen om het verloop van de procedure niet te hinderen. Op het moment dat wordt geconstateerd dat daarvan geen sprake meer is en wij het gevoel krijgen dat een van de partijen wordt benadeeld, zal ons kantoor de scheiding op gezamenlijk verzoek niet verder kunnen behandelen.

 

Beide echtgenoten worden op gelijke wijze benaderd en behandeld. Indien om de een of andere reden toch onmin ontstaat over de gevolgen van of de wijze van echtscheiding, wordt u verwezen naar een andere advocaat op een ander kantoor.

 

U begint bij ons met het invullen van het Echtscheiding Intake Formulier. De goede ontvangst van het door u ingevulde formulier wordt bevestigd en u ontvangt dan direct GRATIS een op basis van uw gegevens opgesteld concept echtscheidingsconvenant en/of  GRATIS concept ouderschapsplan. U ontvangt ook gelijk de declaratie. Als u niet direct iets per mail ontvangt, laat het dan weten aangezien er dan misschien iets mis is gegaan met de aanmelding. De correspondentie kan per post of email. Na voldoening van de declaratie én ontvangst van de benodigde stukken (zie hieronder) zullen wij op een zo kort mogelijke termijn (meestal dezelfde werkdag) de concepten van het echtscheidingsverzoek opstellen en u toezenden.

 

Elke vergissing omtrent de identiteit van de scheidende partijen moet worden uitgesloten. Om deze reden dient deze te worden gecontroleerd. U komt daarvoor naar kantoor maar ook bestaat de mogelijkheid dat online via een videoverbinding met u wordt gesproken. Op deze wijze wordt voorkomen dat een echtscheidingsverzoek gestart zonder dat één van de partners daarvan weet. Ook moet worden vastgesteld of u zich beiden bewust bent van de keuzes en consequenties van de te maken afspraken.

 

De echtscheidingsprocedure vindt plaats via een verzoekschrift bij de rechtbank Amsterdam. Daarin verzoek ik als advocaat namens u beiden dat de rechtbank de echtscheiding uitspreekt en (eventueel) bevestigt wat u omtrent de gevolgen van de scheiding bent overeengekomen.

 

Vanaf het moment van indienen van het verzoekschrift bij de rechtbank, duurt het circa twee weken voordat de rechtbank Amsterdam de echtscheidingsbeschikking afgeeft. Bij veel andere rechtbanken duurt dat momenteel ongeveer 8 tot 10 weken of langer. Omdat het gaat om een gezamenlijk verzoek en er overeenstemming bestaat ten aanzien van de gevolgen, behoeft er geen mondelinge behandeling plaats te vinden. Het is voor u goed om te weten dat de rechtbank het eventuele convenant nauwelijks zal nakijken. Na de uitspraak ontvangt u samen met de echtscheidingsbeschikking  een akte van berusting die u moet tekenen. Deze akte betekent dat geen hoger beroep tegen de beschikking wordt ingediend waardoor de beroepstermijn van drie maanden niet behoeft te worden afgewacht. Vervolgens zend ik de beschikking met de akte van berusting naar de burgerlijke stand van de plaats waar u bent getrouwd voor inschrijving van de beschikking in het huwelijksregister. Dat duurt een paar dagen tot een week. De gemeente Den Haag doet er bij huwelijken in het buitenland gesloten vaak iets langer over. De bevestiging van de gemeente met de inschrijfdatum sturen wij u toe want dat is de officiële  datum van scheiding. De gehele procedure kan derhalve normaliter in 2-4 weken worden afgerond afhankelijk ook van uw snelheid.

 

Deze mogelijkheid van scheiden via internet is overigens ook geschikt voor de scheiding van tafel en bed. De gevolgen van deze scheiding zijn anders maar de procedure bij de rechtbank is precies hetzelfde. Alleen de definitieve inschrijving vindt plaats bij het huwelijksgoederenregister van de rechtbank in plaats van bij de gemeente. Ook kan de procedure worden gebruikt voor beëindiging van het geregistreerd partnerschap. Indien er kinderen zijn moet dat ook via de rechtbank.

 

Uiteraard bestaat de echtscheiding online mogelijkheid voor iedereen en ook voor mensen met hetzelfde geslacht. Uitsluitend om verwarring te voorkomen wordt op deze site voornamelijk gesproken over de meer voorkomende situatie, en daarom wordt gesproken over man en vrouw, maar iedereen is welkom.

 

Kinderen

 

De hoofdregel is dat de ouders na scheiding het gezamenlijk ouderlijk gezag houden, tenzij zij beiden verzoeken, of één van hen verzoekt, in het belang van het kind te bepalen dat het ouderlijk gezag aan één van de ouders toekomt. Hiermee wordt gezorgd dat de verantwoordelijkheid die de ouders tijdens het huwelijk gezamenlijk ten aanzien van de kinderen hadden, na het huwelijk in principe blijft voortbestaan. Het wordt aanbevolen samen het ouderlijk gezag te behouden.

 

Indien u toch wenst dat slechts een van beiden het ouderlijk gezag over de minderjarige kinderen krijgt moet er een belang van het kind worden aangegeven.

Kinderen ouder dan 12 jaar worden in de gelegenheid gesteld om hun mening over de afspraken over het ouderlijk gezag en de omgangsregeling aan de rechtbank kenbaar te maken. Kinderen van 12 tot 18 jaar kunnen ook daadwerkelijk door de Rechtbank opgeroepen, maar de komst naar de rechtbank kan voor uw kind worden voorkomen door uw kind ouder dan twaalf een door mij opgestelde verklaring in te laten vullen en ondertekenen welke een verder bezoek of bericht aan de rechtbank overbodig maakt. Ook deze verklaring wordt u kosteloos toegezonden. Overlegging van de kindverklaring voorkomt dat de procedure wordt vertraagd. Dit geldt dus alleen bij een afspraak over het gezag, kinderalimentatie of de omgang voor kinderen ouder dan 12. U kunt de Kindverklaring hier downloaden.

 

In het geval van voortzetting van het gezamenlijke ouderlijke gezag wordt de verantwoordelijkheid voor de opvoeding van de kinderen gedeeld. Degene bij wie de kinderen wonen neemt alsdan over het algemeen de beslissing over zaken die de kinderen aangaat.

 

Als het ouderlijk gezag niet gezamenlijk wordt voortgezet, dan heeft de ouder die niet met het ouderlijk gezag belast is, recht op omgang, informatie en consultatie. Een vastgelegde omgangsregeling biedt beide partijen en de kinderen een basiszekerheid.

 

Co-ouderschap gaat een stuk verder dan gezamenlijk gezag. Co-ouderschap betekent voor beide ouders een betrokkenheid bij het dagelijkse leven van de kinderen. Zij moeten compromissen kunnen sluiten over zaken als de verdeling van tijd, kosten, schoolkeuze, operaties, vakanties enzovoort en deze afspraken ook nakomen. Klik hier op het Model Co-ouderschapsplan

 

Bij elke echtscheiding met kinderen dient een ouderschapsplan te worden overlegd waarin een minimum aan afspraken moet zijn opgenomen over

– het verdelen van de zorg- en opvoedingstaken of de regeling van het recht en de verplichting tot omgang;
– de wijze van informatieverschaffing en raadpleging bij belangrijke kwesties, waaronder het financiële vermogen van de kinderen;
– de regeling van de kosten van verzorging en opvoeding

 

Hierbij een link naar een voorbeeld van een ouderschapsplan. De afspraken over de zaken in het voorbeeld zijn verplicht.

Als u het intakeformulier voor de online scheiding invult ontvangt u van ons gratis een concept ouderschapsplan gebaseerd op uw gegevens.

 

Nederlanders in het buitenland

 

Indien u beiden wel de Nederlandse nationaliteit bezit maar in het buitenland woonachtig bent is het mogelijk om het gezamenlijke echtscheidingsverzoek bij de rechtbank in Amsterdam in te dienen. Dergelijke verzoeken hoeven niet bij de rechtbank ‘s-Gravenhage te worden ingediend, aangezien u voor de procedure woonplaats kiest op ons kantoor.

 

Indien het huwelijk in het buitenland heeft plaatsgevonden, zal ook het uittreksel uit het huwelijksregister moeten worden getoond. Indien dat niet lukt neemt de rechtbank ook genoegen met het tonen van de originele huwelijksakte. De stukken moeten zijn voorzien van een vertaling van een beëdigde tolk, tenzij opgesteld in het Engels. Daarnaast dient u, ten behoeve van de behandeling in Nederland, een keuze te maken voor de toepassing van het Nederlands recht op de echtscheiding. Deze keuze kan gevolgen hebben voor bijvoorbeeld de regels van alimentatie.

 

Tenslotte moet ik zeker weten dat u beiden daadwerkelijk wenst te scheiden. Uw wil te scheiden en uw identiteit kan bij een onafhankelijke derde (advocaat, notaris, ambassade et cetera) worden vastgesteld maar ook via een videoverbinding met kantoor.

 

Indien het huwelijk in het buitenland is gesloten wordt de echtscheidingsbeschikking in ‘s-Gravenhage ingeschreven. Voor de definitieve scheiding is de echtscheidingsbeschikking van de rechtbank niet voldoende. Overigens dient een echtscheiding, waarvan het huwelijk buiten Nederland heeft plaats gevonden, meestal ook in dat land doorgegeven te worden aan de registers van de Burgerlijke Stand aldaar, voor zover het betreffende land de echtscheiding erkent. Ik adviseer u dat in het betreffende land te verifiëren.

 

Overige voorzieningen

 

 

Indien u in gemeenschap van goederen getrouwd bent kunt beiden aanspraken maken op deze gemeenschap tot in principe maximaal 50% van de waarde hiervan. Het staat u dus vrij om genoegen te nemen met minder dan exact 50% van de waarde, maar het is wel verstandig om dit eventueel in een convenant op te nemen en de schriftelijke afspraken aan het echtscheidingsverzoek te laten hechten. Zo kan een overbedeling van één van de partners door de Belastingdienst als een schenking worden aangemerkt indien er geen tegenprestatie tegenover wordt gesteld, hetgeen kan resulteren in een verplichting tot voldoening van schenkingsrecht. Naast het noemen van de tegenprestatie kan dit aanmerken als een schenking onder meer worden ondervangen door in het convenant op te nemen dat afstand van een deel wordt gedaan vanwege emotionele en/of morele redenen. U doet er goed aan de reden(en) aan te geven. Het kan raadzaam zijn bij de belastingdienst of een fiscalist te informeren naar eventuele fiscale gevolgen van uw afspraak.

 

De gemeenschap wordt ontbonden per datum van de indiening van het verzoek tot echtscheiding. U treft deze datum later aan in de echtscheidingsbeschikking. De ontbinding geldt direct tussen u beiden, maar heeft pas derdenwerking als de scheiding is ingeschreven in het huwelijksregister of indien de indiening van het verzoekschrift is ingeschreven in het huwelijksgoederenregister.

 

Indien een koopwoning aan één van u beiden wordt toebedeeld, let er dan op dat overdracht na de scheiding dient plaats te vinden bij de notaris. De notaris maakt dan een akte van verdeling en een eventuele nieuwe hypotheekakte. Deze procedure staat los van de echtscheiding en dient u zelf te regelen. Indien sprake is van huwelijkse voorwaarden en het huis dient van de een aan de ander te worden overdragen is het ook zeer raadzaam u goed te laten voorlichten door de notaris en ons op de hoogte te stellen. Let er ook op dat indien de ex-partner blijft (mee)betalen aan de hypotheek dit onder omstandigheden kan worden gezien als verkapte partneralimentatie hetgeen fiscale gevolgen kan hebben. Raadpleeg hiervoor uw fiscalist.
Ook de wijze van pensioenverdeling dient u zelf aan de pensioeninstantie(s) door te geven.

 

Het staat u vrij afstand te doen van een recht op partneralimentatie. Indien u daadwerkelijk afstand doet van de alimentatie en een van u beiden zou moeten terugvallen op een bijstandsuitkering dan heeft de Sociale Dienst een verhaalsplicht. Dat betekent dat de Sociale Dienst zelfstandig moet onderzoeken of toch alimentatie had moeten worden betaald. Indien de conclusie is dat alimentatie had moeten worden betaald, dan zal de Sociale Dienst deze trachten te incasseren. Indien u gebruik maakt van de scheiding op gezamenlijk verzoek als op deze pagina omschreven doet u er verstandig aan een alimentatieberekening te laten maken. Alleen op die wijze kan immers worden vastgesteld of al dan niet terecht afstand wordt gedaan van alimentatie en of een bepaald overeengekomen alimentatiebedrag juist is. De alimentatieberekening is niet bij de prijs inbegrepen.

 

De huurrechten of gebruiksrechten van de echtelijke woning kunnen door de rechtbank aan één van beide partijen worden toebedeeld. U kunt uw beslissing op het formulier kenbaar maken. In het verzoekschrift wordt uw keuze aangegeven. De formulering heeft alleen betrekking op het woonrecht en staat derhalve los van een eventuele verdeling van de overwaarde van de woning (bij een koopwoning).

 

Indien er bepaalde belangrijke afspraken zijn gemaakt is het van belang voor de rechtskracht deze afspraken in een convenant op te nemen. Een voorbeeldconvenant wordt u na invulling van het intakeformulier direct toegezonden.

 

Indien alle stukken compleet zijn en u het helemaal eens bent, wordt het verzoek bij de rechtbank ingediend. Na ongeveer twee weken ontvangt u de beschikking direct na afgifte van ons. U hoeft voor die tijd geen contact te zoeken met kantoor over de stand van zaken. De beschikking wordt u echt direct na binnenkomst toegestuurd.

 

Indien u aanspraak wenst te maken op een (gelijk) deel van het door uw partner opgebouwde pensioen (in principe 50% van het tijdens het huwelijk opgebouwde pensioen), moet u dat uiterlijk binnen twee jaar nadat de echtscheiding bij de Burgerlijke Stand is ingeschreven aan de pensioeninstantie van de partner mede te delen om een zelfstandig recht krijgen. Uw pensioeninstantie kan u een duidelijke folder over het pensioen met aanmeldformulieren toezenden. Overleg met uw pensioeninstantie hoe u dient om te gaan met het nabestaandenpensioen. Dat is een ander pensioen dan het ouderdomspensioen. Bij de ene pensioeninstantie kan afstand worden gedaan maar vervalt het opgebouwde deel aan de pensioeninstantie, bij de ander wordt het bij het ouderdomspensioen opgeteld. Uw beslissing over het al dan niet verdelen van het nabestaandenpensioen zal afhangen van de handelwijze en het standpunt van uw pensioeninstantie.

 

De Belastingdienst heeft speciaal voor scheidende paren een website gemaakt waar veel informatie op te vinden is:https://www.belastingdienst-scheiden.nl/.

 

Ten aanzien van de zaken waar (mogelijk) afspraken over moeten worden gemaakt kan het volgende lijstje u wellicht helpen:
• Regeling aangaande minderjarige kinderen: gezag, verblijf, omgang, informatie, eventueel co-ouderschap
• Alimentatie voor ex-partner en kinderen
• Gebruik echtelijke woning tot de echtscheiding (koopwoning, huurwoning), gebruiksvergoeding
• Afgifte van persoonsgebonden goederen, zoals kleren, sieraden, boeken, foto’s
• Echtelijke woning (koopwoning, huurwoning)
• Inboedelverdeling aan de hand van de eigen inventarislijst(en)
• Bedrijf (aandelen, activa en passiva)
• Auto, boot, caravan, etc.
• Levensverzekeringen
• Schulden en vrijwaring
• Bankrekeningen
• Spaartegoeden, beleggingen, effecten
• Fiscale aspecten uit huwelijkse periode
• Werknemerstegoeden zoals spaarloon
• Tweede woning, recreatiewoning
• Erfenis, schenking
• Verzekeringen (WA, ziektekosten, inboedel, etc.)
• Overige vermogensbestanddelen
• Opgebouwde pensioenrechten en andere oudedagsvoorzieningen.

 

Welke stukken heb ik nodig?

 

Ik verzoek u zo spoedig mogelijk zorg te dragen voor toezending van

 

1. een kopie van uw paspoort en indien u niet de Nederlandse nationaliteit heeft originele uittreksels uit het bevolkingsregister (basisadministratie) van beide echtgenoten, met de vermelding van nationaliteit (maximaal drie maanden oud op het moment dat het echtscheidingsverzoek wordt ingediend) en tevens een vermelding van de datum van binnenkomst/vestiging in Nederland.

 

2. originele uittreksels (afschriften) uit het geboorteregister van de minderjarige kinderen (gemeentehuis geboorteplaats / maximaal 3 maanden oud) en

 

3. een origineel uittreksel (afschrift) uit het huwelijksregister (te verkrijgen bij het gemeentehuis plaats van huwelijk / maximaal 3 maanden oud). Het bewijs van geboorte-aangifte of van het trouwboekje is niet genoeg. Ten aanzien van huwelijken gesloten in het buitenland kan worden volstaan met overlegging van de originele huwelijksakte of een ouder uittreksel. Dit stuk dient dan wel te zijn vertaald door een beëdigde tolk, tenzij het is opgesteld in het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

 

Vergeet niet bij uw bezoek aan kantoor de identiteitsbewijzen van beide echtgenoten (paspoort/rijbewijs) mee te brengen.

 

Locatie Kantoor

 

4. een eventueel door u samen opgesteld convenant of lijst met afspraken welke ik aan het verzoekschrift kan hechten in tweevoud. Ik beveel het gebruik van een convenant van harte aan indien er belangrijke afspraken zijn. Hieronder treft u een voorbeeldconvenant aan waarvan u bepaalde artikelen kunt overnemen. Dat wordt u gratis toegezonden na indiening van het aanmeldformulier.

 

 

Klik hier op het Model Echtscheidingsconvenant

 

Indien door u afstand wordt gedaan van het recht op partneralimentatie, indien afstand wordt gedaan van het recht op pensioenverdeling en/of indien geen sprake is van een gelijke verdeling van de waarde van de boedel (inclusief huizen, ondernemingen, bankrekeningen et cetera) dan verwacht ik van u beiden een duidelijke schriftelijke gemotiveerde bevestiging dat u zich beiden bewust bent van uw rechten en dat u bewust afstand doet van het recht en om welke reden(en). In een dergelijk geval zal er ook nog persoonlijk contact volgen hierover.

5. een kindverklaring, indien er kinderen ouder dan twaalf zijn en afspraken worden gemaakt over het gezag, de omgang of de alimentatie. U kunt de Kindverklaring hier downloaden.

 

6. een Ouderschapsplan wanneer er sprake is van kinderen. Klik hier voor een voorbeeld van een Ouderschapsplan. Er moeten afspraken in staan over de zorg- en opvoedingstaken, de kosten daarvan, de omgangsregeling en de wijze waarop de andere ouder wordt geïnformeerd en geraadpleegd over belangrijke zaken. Ook moet worden aangegeven dat de kinderen over de afspraken zijn gehoord. Ook dit wordt na invulling van het intakeformulier gratis in concept aan u gezonden.

 

7. indien u gehuwd bent onder huwelijkse voorwaarden, een afschrift van die voorwaarden. Voor de beste uitleg over de voorwaarden kunt u overigens bij de notaris terecht die de voorwaarden in overleg met u heeft opgesteld. Vaak is de bedoeling van u beiden destijds en de uitleg door de notaris destijds doorslaggevend.

 

Kosten

 

Scheiden via ons is GRATIS voor mensen met een laag inkomen en weinig vermogen. Dit zijn de opties.

 

 • GRATIS scheiding bij gefinancierde rechtsbijstand
 • Basisscheiding: €675,-  (€ 337,50 per persoon) (zie onder de uitleg over de gratis scheiding)
 • Scheiding met echtscheidingsconvenant en/of ouderschapsplan: €795,-
 • Bijkomende kosten voor scheiden vanuit het buitenland: €175,-

 

GRATIS voor mensen met weinig inkomen/vermogen

 

Indien u weinig inkomsten of vermogen heeft komt u mogelijk in aanmerking voor gefinancierde rechtshulp. Als u recht heeft op rechtsbijstand wordt normaal een eigen bijdrage opgelegd en moet u een deel griffierecht betalen.

MAAR bij ons betaalt u dan NIETS. Wij bieden u een GRATIS SCHEIDING aan.

 

Indien u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand helpt Mark Teurlings u financieel en kost de scheiding u NIETS. De scheiding op basis van een gezamenlijk verzoek via ons kantoor is voor u dan GEHEEL GRATIS! De eigen bijdrage en het griffierecht wordt niet in rekening gebracht.

 

Voor de financiële grenzen kijken wij en de Raad voor Rechtsbijstand voor beide partners naar het individuele verzamelinkomen en het heffingsvrij vermogen. Ook wordt er gekeken of iemand alleen woont of niet en of er minderjarige kinderen staan ingeschreven op hetzelfde adres. Wordt voldaan aan de onderstaande inkomens- en vermogensgrenzen, dan is gratis scheiden via ons mogelijk.

Alleenstaand is A.

Gehuwd, samenwonend of eenoudergezin (huishouding met minderjarige kinderen) is B.

 

Verzamelinkomen (2021) Vermogen (2021)
A Minder dan €30.000,- Minder dan €31.340,-
B Minder dan €42.400,- Minder dan €31.340,-

Let op met de overwaarde van een koophuis. Is deze meer dan €31.340,- , dan vervalt het recht op gesubsidieerde rechtsbijstand.

 

Na de scheiding wordt bekeken of de bijstand achteraf wel terecht is. De toevoeging moet vooraf worden aangevraagd en na afronding van de scheiding wordt deze aan de Raad voor Rechtsbijstand gezonden. Wordt de toevoeging ingetrokken dan dient u alsnog het gewone tarief te betalen.

 

 

Rechtsbijstand aanvragen (toevoeging)

 

Een aanvraag voor gefinancierde rechtsbijstand wordt door ons ingediend door middel van een verzoek vergezeld van een kopie van uw identiteitsbewijs en de vermelding van uw BSNnummer en persoonsgegevens.

Als uw inkomen in het huidige jaar meer dan 15% is gedaald, kunt u peiljaarverlegging aanvragen. Dit formulier kan pas worden gebruikt nadat de aanvraag is ingediend en de Raad voor Rechtsbijstand een beslissing heeft genomen. Indien u al weet dat u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand én de peiljaarverlegging wenst doet u er verstandig aan de aanvraag voor peiljaarverlegging reeds in te vullen en toe te zenden.

 

Kosten voor een reguliere scheiding voor mensen die het wel kunnen betalen:

 

 • Basisscheiding: €675,-  (€ 337,50 per persoon)
 • Scheiding met echtscheidingsconvenant en/of ouderschapsplan: €795,-
 • Bijkomende kosten voor scheiden vanuit het buitenland: €175,-

De bedragen zijn inclusief griffierrecht ad €314,- en 21% BTW. Er zijn geen verborgen kosten.

 

Procedure versnellen

 

U kunt de procedure versnellen door gelijktijdig met het invullen van het Echtscheiding Intake Formulier, het verschuldigde bedrag direct te voldoen door middel van overboeking op rekeningnummer:

 

 • NL55 INGB0000 3137 95 of NL04ABNA0433513276 ten name van Mr. M.C.J. Teurlings onder vermelding van uw naam
 • Voor overboekingen vanuit het buitenland luidt de Swift- of BIC-code van de bank ABNANL2A en het IBAN-nummer luidt NL04ABNA0433513276.

 

U behoudt het recht om uw opdracht te herroepen. Indien u geen stukken toezendt, de concepten u niet worden toegezonden en het echtscheidingsverzoek om die redenen uiteindelijk niet wordt ingediend ontvangt u uiteraard uw overboeking volledig retour. Indien u heeft betaald en de benodigde stukken (of een deel daarvan) heeft toegezonden, worden de concepten/stukken zoals beloofd direct opgemaakt. Als de scheiding toch niet doorgaat krijgt u alleen het niet verschuldigde griffierecht retour aangezien alle werkzaamheden dan al zijn verricht.

 

Gedragscode voor advocaten in het personen- en familierecht

 

Teurlings advocatenkantoor voldoet aan de gedragscode voor advocaten in het personen- en familierecht.

 

 • De advocaat overtuigt zijn cliënt van de noodzaak van een constructieve en oplossingsgerichte benadering – al dan niet door mediation – en legt in zijn opdrachtbevestiging vast dat hij steeds van die benadering uitgaat.
 • Hij werkt toe naar een nieuw en voor alle betrokkenen houdbaar evenwicht. Hij ontmoedigt een opvatting waarbij een familiezaak wordt beschouwd als een die gewonnen of verloren kan worden.
 • De advocaat laat het doen van een scheidingsmededeling aan zijn cliënt over. Hij stimuleert de cliënt om op volwassen wijze te blijven communiceren en het conflict beheersbaar te houden. De advocaat stimuleert dat partijen zaken die aan henzelf over kunnen worden gelaten zelf behartigen en dat zij gebruik maken van daarvoor geëigende voorzieningen.
 • De advocaat maakt duidelijk dat de belangen en rechten van kinderen in het licht van verantwoordelijk ouderschap – uitstijgend boven het conflict over beëindiging van de relatie – worden behandeld. Financiële belangen worden niet vermengd met andere belangen en rechten van kinderen, waaronder met name het recht op omgang.
 • De advocaat hanteert een professionele distantie, maar deëscaleert waar dat nodig is. Hij onderkent de gebruikelijke emoties, maar wakkert ze niet aan. In correspondentie vermijdt hij taalgebruik dat de wederpartij of zijn advocaat diskwalificeert of als onnodig grievend ervaren kan worden.
 • De advocaat gebruikt al zijn vaardigheden om conflicten terug te brengen tot hun (juridische) kern en werkt doelgericht naar praktische oplossingen. Hij spreekt andere betrokkenen in de procedure daarop aan.
 • De advocaat zorgt dat financiële en emotionele kosten zoveel mogelijk beperkt blijven, aan beide zijden.
 • De advocaat met deze specialisatie onderhoudt, aantoonbaar, zijn kennis en vaardigheden.

 

Echtscheiding Online

Vanaf € 675,-

€ 337,50 p.p.

En gratis scheiden bij weinig inkomen/vermogen

Scheiden online service

Heeft u gezamenlijk besloten om te scheiden?

Scheiding.nl verzorgt deskundig en snel uw online scheiding,

met meer dan 20 jaar ervaring in scheiden via internet.

 • GRATIS SCHEIDEN (zie onder kosten)
 • Gratis echtscheidingsconvenant & ouderschapsplan
 • Binnen 2-3 weken officieel gescheiden
 • Bezoek aan rechtbank niet nodig
 • Kosten zijn inclusief griffierecht en BTW
Ga naar de inhoud