Welke stukken zijn nodig?

 

Voor de Echtscheiding Online procedure zijn nodig:

 

1. een kopie van uw paspoort en indien u niet de Nederlandse nationaliteit heeft originele uittreksels uit het bevolkingsregister (basisadministratie) van beide echtgenoten, met de vermelding van nationaliteit (maximaal drie maanden oud op het moment dat het echtscheidingsverzoek wordt ingediend) en tevens een vermelding van de datum van binnenkomst/vestiging in Nederland.

 

2. originele uittreksels (afschriften) uit het geboorteregister van de minderjarige kinderen (gemeentehuis geboorteplaats / maximaal 3 maanden oud) en

 

3. een origineel uittreksel (afschrift) uit het huwelijksregister (te verkrijgen bij het gemeentehuis plaats van huwelijk / maximaal 3 maanden oud). Het bewijs van geboorte-aangifte of van het trouwboekje is niet genoeg. Ten aanzien van huwelijken gesloten in het buitenland kan worden volstaan met overlegging van de originele huwelijksakte of een ouder uittreksel. Dit stuk dient dan wel te zijn vertaald door een beëdigde tolk, tenzij het is opgesteld in het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

 

Vergeet niet bij uw bezoek aan kantoor de identiteitsbewijzen van beide echtgenoten (paspoort/rijbewijs) mee te brengen.

 

Locatie Kantoor

 

4. een eventueel door u samen opgesteld convenant of lijst met afspraken welke ik aan het verzoekschrift kan hechten in tweevoud. Ik beveel het gebruik van een convenant van harte aan indien er belangrijke afspraken zijn. Hieronder treft u een voorbeeldconvenant aan waarvan u bepaalde artikelen kunt overnemen. Dat wordt u gratis toegezonden na indiening van het aanmeldformulier.

 

 

Klik hier op het Model Echtscheidingsconvenant

 

Indien door u afstand wordt gedaan van het recht op partneralimentatie, indien afstand wordt gedaan van het recht op pensioenverdeling en/of indien geen sprake is van een gelijke verdeling van de waarde van de boedel (inclusief huizen, ondernemingen, bankrekeningen et cetera) dan verwacht ik van u beiden een duidelijke schriftelijke gemotiveerde bevestiging dat u zich beiden bewust bent van uw rechten en dat u bewust afstand doet van het recht en om welke reden(en). In een dergelijk geval zal er ook nog persoonlijk contact volgen hierover.

5. een kindverklaring, indien er kinderen ouder dan twaalf zijn en afspraken worden gemaakt over het gezag, de omgang of de alimentatie. U kunt de Kindverklaring hier downloaden. Deze wordt u ook gratis toegezonden na indiening van het aanmeldformulier.

 

6. een Ouderschapsplan wanneer er sprake is van kinderen. Klik hier voor een voorbeeld van een Ouderschapsplan. Er moeten afspraken in staan over de zorg- en opvoedingstaken, de kosten daarvan, de omgangsregeling en de wijze waarop de andere ouder wordt geïnformeerd en geraadpleegd over belangrijke zaken. Ook moet worden aangegeven dat de kinderen over de afspraken zijn gehoord. Ook dit wordt na invulling van het intakeformulier gratis in concept aan u gezonden.

 

7. indien u gehuwd bent onder huwelijkse voorwaarden, een afschrift van die voorwaarden. Voor de beste uitleg over de voorwaarden kunt u overigens bij de notaris terecht die de voorwaarden in overleg met u heeft opgesteld. Vaak is de bedoeling van u beiden destijds en de uitleg door de notaris destijds doorslaggevend.

Ga naar de inhoud