Een ouderschapsplan wordt u gratis toegezonden na indiening van het aanmeldformulier. U krijgt een concept gebaseerd op de door u ingevulde gegevens.

 

 

Hieronder vindt u een model ouderschapsplan. Dit ouderschapsplan bevat verplichte afspraken. De zorgregeling en het financiële gedeelte kan zelf worden ingevuld maar er kan niets worden verwijderd. Bent u op zoek naar een voorbeeld co-ouderschapsplan? Klik hier.

 

Bekijk het ouderschapsplan online of download als PDF.
download PDF

 

 

Voorbeeld ouderschapsplan

 

De ondergetekenden, Pieternel Pietersen wonende te Amsterdam aan de Verzonnenstraat 1 hierna te noemen de vrouw, en Jan Jansen, wonende te Amsterdam aan de Fantasielaan 1 hierna te noemen de man, komen met betrekking tot de zorg- en opvoedingstaken van het op . . – . . – . . . . te Amsterdam uit hun huwelijk geboren kind, Max het volgende overeen.

 

 1. Verzorging en opvoeding

 

Partijen zijn van mening dat het in het belang is van hun minderjarige kinderen, dat zij gezamenlijk belast blijven met het gezag over hen. De kinderen zullen bij de vrouw/man woonachtig zijn. Met betrekking tot de verdeling van de kosten van verzorging en opvoeding hebben zij de navolgende regelingen getroffen.

 

2. Kinderalimentatie

 

2.1 De man/vrouw zal met ingang van … als bijdrage in de kosten van verzorging en opvoeding van de kinderen aan de vrouw betalen een bedrag van € … per kind per maand, bij vooruitbetaling voor de eerste van de maand te voldoen te vermeerderen met elke wettelijke kindertoelage  waarop de man aanspraak kan maken.

2.2 Deze bijdrage ten behoeve van de kinderen zal jaarlijks te beginnen  m.i.v. . . – . . – . . . . worden verhoogd volgens de op dat moment geldende wettelijke indexering als bedoeld in art. 1:402aBW.

 

3. Zorgregeling

 

3.1 Ervan uitgaande dat de kinderen bij de vrouw woonachtig zijn, komt partijen de navolgende zorgregeling met de kinderen wenselijk voor:(hieronder volgt een voorbeeld, u kunt zelf anders overeenkomen)

– Eens in de 14 dagen heeft de man de zorg voor de kinderen. Hij zal hen hiertoe op vrijdag 17.00 uur/zaterdagochtend om 9.00 uur ten  huize van de vrouw afhalen en er voor zorgen dat zij op zondagavond uiterlijk om 16.30/19.00 uur weer thuis zijn.

– Voorts heeft de man het recht de kinderen in de grote vakantie gedurende een aaneengesloten periode van 2 weken bij zich te hebben alsmede op 2e Kerst- en 2e Paasdag. Partijen zullen tijdig overleg plegen over de grote vakantie, in ieder geval voor 1 april van het desbetreffende jaar.

3.2 De kosten van bovenstaande zorgregeling komen ten laste van de man. Hij is niet gerechtigd deze in mindering op de door hem verschuldigde kinderalimentatie te brengen.

 

4. Informatie en raadpleging

 

Afspraken inzake het verstrekken van informatie aan en raadpleging door de ouders over en weer inzake belangrijke aangelegenheden en het vermogen van de kinderen. Partijen zijn hieromtrent als volgt overeengekomen:  . . . (afspraken hieromtrent dient u zelf verder aan te vullen, maar opgenomen moet worden hoe en hoe vaak de informatie-uitwisseling plaatsvindt)

5. De kinderen zijn over de afspraken gehoord.

6. Partijen spreken af dat zij deze overeenkomst zullen hechten aan het echtscheidingsverzoek waarbij aan de rechtbank zal worden verzocht deze te hechten aan de echtscheidingsbeschikking.

Aldus overeengekomen te Amsterdam, . . – . . – . . . .

J. Jansen P. Pietersen

Ga naar de inhoud