1. Definities
  In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

  1. Maatschap: de maatschap Teurlings & Ellens, die uit natuurlijke en rechtspersonen bestaat, en haar afzonderlijke maten. Een lijst van leden van de maatschap wordt op verzoek toegezonden.
  2. Cliënt: de contractspartij van de Maatschap.
  3. Kantoor: de Maatschap, en de via arbeidsovereenkomst aan de Maatschap verbonden natuurlijke en / of rechtspersonen.
 2. Opdracht
  1. Een opdracht komt eerst tot stand nadat deze door het Kantoor is aanvaard. Ten aanzien van de totstandkoming van een opdracht kan het Kantoor slechts vertegenwoordigd worden door aan het Kantoor verbonden advocaten.
  2. Iedere opdracht aan het Kantoor wordt geacht te zijn verleend aan de Maatschap, wat betekent dat de Cliënt ermee instemt dat de Maatschap de opdracht onder haar verantwoordelijkheid laat uitvoeren door het Kantoor, of zonodig door derden in opdracht van de Maatschap. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW wordt uitgesloten.
 3. Toepasselijkheid
  Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van opdracht tussen het Kantoor en Cliënt, waaronder ook begrepen aanvullende en vervolgopdrachten, tenzij voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst schriftelijk anders is overeengekomen.
 4. Geheimhouding
  Het Kantoor is jegens de Cliënt verplicht tot geheimhouding over hetgeen het Kantoor uit hoofde van de opdracht heeft vernomen.
 5. Archivering
  Het door het Kantoor ten behoeve van een opdracht opgestelde dossier wordt (na afwikkeling er van) gedurende zeven jaar bewaard, waarna zij het recht heeft om het dossier te vernietigen.
 6. Declaratie
  1. Voor de uitvoering van een opdracht is de Cliënt aan het Kantoor honorarium verschuldigd, vermeerderd met omzetbelasting, en vermeerderd met eventuele verschotten, als betaald door het Kantoor ten behoeve van de Cliënt. Partijen kunnen ook een vast bedrag overeenkomen als honorarium, inclusief eventuele verschotten, zoals bij Echtscheiding-Online & Incasso-Online.
  2. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, wordt het honorarium berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren van het Kantoor vermenigvuldigd met de geldende uurtarieven van haar advocaten als toepasselijk op het moment van uitvoering.
  3. Verrichte werkzaamheden worden, indien de uitvoering van opdracht zich uitstrekt over een periode langer dan een maand, maandelijks – deugdelijk gespecificeerd – in rekening gebracht.
  4. De Maatschap is steeds gerechtigd van de Cliënt betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met een tussentijdse of eindafrekening van de opdracht.
  5. In dossiers op basis van het wettelijke systeem van gefinancierde rechtsbijstand, geldt het bepaalde in dit artikel slechts voor de kosten (inclusief eventuele verschotten) die op grond van de afgegeven toevoeging voor rekening van de Cliënt komen. Deze kosten zijn bij vooruitbetaling verschuldigd.
 7. Betaling
  1. Declaraties van de Maatschap dienen binnen 14 dagen na declaratiedatum te worden betaald. Bij overschrijding van deze termijn is de Cliënt van rechtswege in verzuim en is de Cliënt een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de toepasselijke wettelijke rente. Het Kantoor is alsdan gerechtigd ter hare keuze de werkzaamheden in het betreffende dossier op te schorten of te beëindigen onder mededeling daarvan aan de Cliënt. 2. Betaling dient te geschieden middels overboeking op één van de ten name van de Maatschap gestelde bankrekeningen, of in contanten op het adres van het Kantoor tegen behoorlijk bewijs van voldoening. 3. Indien de Maatschap incassomaatregelen neemt tegen de Cliënt die in verzuim is, dan komen de kosten daarvan, met een minimum van 10% van het openstaande saldo, ten laste van de Cliënt.
 8. Aansprakelijkheid
  1. De aansprakelijkheid van het Kantoor voor schade, voortvloeiende uit of verbandhoudende met de uitvoering van een opdracht, is steeds beperkt tot het bedrag waarop de beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het betreffende geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis.
  2. Indien het Kantoor geen aanspraak heeft op enige uitkering krachtens bedoelde beroepsaansprakelijkheidsverzekering, dan is iedere aansprakelijkheid van het Kantoor beperkt tot een bedrag gelijk aan het door het Kantoor in het desbetreffende dossier gedurende het kalenderjaar, waarin de aansprakelijkheid is ontstaan, in rekening gebrachte honorarium (exclusief verschotten) tot een bedrag van maximaal € 50.000,00
  3. Alle aanspraken vervallen uiterlijk één jaar nadat een gebeurtenis, die tot de aansprakelijkheid kan leiden, heeft plaatsgevonden, althans ter kennis is gekomen of had kunnen komen van de Cliënt.
 9. Inschakeling Derden
  1. Het Kantoor kan bij het uitvoeren van een opdracht derden inschakelen, waarbij het Kantoor steeds de nodige zorgvuldigheid in acht zal nemen. Het Kantoor zal daar – zo mogelijk van tevoren – met de Cliënt over overleggen.
  2. Het Kantoor is echter voor eventuele tekortkomingen van derden niet verder aansprakelijk dan zoals in artikel 8. van deze Algemene Voorwaarden omschreven.
  3. Door het Kantoor bij de uitvoering van een opdracht ingeschakelde derden kunnen op deze Algemene Voorwaarden een beroep doen.
 10. Geschillen
  1. Op de overeenkomst van opdracht tussen het Kantoor en de Cliënt is Nederlands recht van toepassing.
  2. Het Kantoor neemt deel aan de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur, waarvan het Reglement is te vinden op www.geschillencommissie.nl of op te vragen bij het Kantoor.
  3. Voor zover deze Geschillenregeling niet van toepassing is op het betreffende geschil, is de rechter te Amsterdam bevoegd.