Uitleg werkwijze

 

Al meer dan 25 jaar verzorgt ons kantoor (als eerste in Nederland) de snelle scheiding via internet. Voor wie bestaat deze mogelijkheid en wat is de werkwijze?

U bent het er samen helemaal over eens dat er een echtscheidingsverzoek moet worden ingediend. U heeft in redelijk en gelijkwaardig overleg overeenstemming bereikt over alle zaken van belang. U heeft beiden de Nederlandse nationaliteit of woont al 12 maanden aantoonbaar in Nederland of slechts één van u beiden heeft de Nederlandse nationaliteit maar woont zes maanden aantoonbaar in Nederland. De boedel is door u samen verdeeld of u heeft er alle vertrouwen in dat de verdeling in goed overleg plaats zal vinden. Er bestaat duidelijkheid over de zorg van de kinderen, bij wie de kinderen gaan wonen, een omgangsregeling, de toewijzing van huurrechten of het woongenot van de gezamenlijke (echtelijke) woning en er zijn afspraken gemaakt over een eventuele alimentatie en pensioenverdeling. (Klik hier voor uitleg over Alimentatie en pensioen). Het is onbelangrijk waar u woont, aangezien de rechtbank Amsterdam altijd bevoegd is uw echtscheidingsverzoek in behandeling te nemen doordat in het verzoek wordt aangegeven dat u woonplaats kiest op ons kantoor (uitsluitend voor de procedure).

 

Indien met andere woorden tussen u beiden geen enkel verschil van mening bestaat over de wijze en gevolgen van een echtscheiding, dan biedt de echtscheiding via internet de mogelijkheid om de echtscheidingsprocedure snel en voordelig te regelen. Uiteraard wordt op zorgvuldige wijze gecontroleerd dat u het beiden helemaal eens bent, dat u zich beiden bewust bent van uw rechten en dat sprake is van een gelijke verdeling. Uw echtscheiding wordt behandeld door een ervaren advocaat en derhalve niet door een onervaren stagiaire of jurist. Wij doen wat wij beloven. Er worden absoluut geen andere kosten in rekening gebracht hetgeen bij veel andere advocatenkantoren wel het geval is. Voor een echtscheiding is overigens nog steeds de inschakeling van een advocaat verplicht.

 

PAS OP: Iedereen kan zich jurist noemen, maar een jurist is geen advocaat. Een verzoek aan de rechtbank van een jurist die geen advocaat is wordt door de rechtbank niet geaccepteerd. Indien u een officiële scheiding wenst pas dan op voor juristen of andere adviseurs die geen advocaat zijn, wel uw scheiding willen regelen en u trachten te lokken met lage prijzen waarna de kosten uiteindelijk veel hoger uitvallen. Vaak wordt er voor alleen uw afspraak een kantoorruimte gehuurd in een Regus-gebouw (die verhuren kantoorruimte voor korte tijd) maar is men uit op uw geld. Wij ontvangen veel klachten over dit soort adviseurs. Er zijn echter veel adviseurs en bemiddelaars waar wij wel goede ervaringen mee hebben maar u dient alert te zijn.

 

Aan beide kanten moet in alle eerlijkheid openheid van zaken worden gegeven en ruimte en bereidheid tot compromissen bestaan. Alleen dan is er een juiste basis om afspraken te maken over de voorgenomen echtscheiding en haar gevolgen. En eerst dan staat het mij (of mijn collega) als advocaat vrij om voor u gezamenlijk de echtscheiding te bewerkstelligen. Belangrijk is vervolgens dat beide partijen alle medewerking verlenen om het verloop van de procedure niet te hinderen. Op het moment dat wordt geconstateerd dat daarvan geen sprake meer is en wij het gevoel krijgen dat een van de partijen wordt benadeeld, zal ons kantoor de scheiding op gezamenlijk verzoek niet verder kunnen behandelen.

 

Beide echtgenoten worden op gelijke wijze benaderd en behandeld. Indien om de een of andere reden toch onmin ontstaat over de gevolgen van of de wijze van echtscheiding, worden beide echtelieden verwezen naar een andere advocaat op een ander kantoor.

 

Door middel van het invullen van het Echtscheiding Intake Formulier is een scheiding via internet mogelijk. De goede ontvangst van het door u ingevulde formulier wordt schriftelijk bevestigd. U ontvangt bij deze bevestiging per gewone post gelijk de declaratie. U kunt er ook voor kiezen alle stukken digitaal per email te ontvangen. Na voldoening van de declaratie én ontvangst van de benodigde stukken (zie hieronder) zullen wij op een zo kort mogelijke termijn (meestal dezelfde werkdag) de concepten van het echtscheidingsverzoek opstellen en u toezenden.

 

Misbruik moet worden uitgesloten. Om deze reden dient u één keer naar kantoor te komen, waarbij u verzocht wordt uw identiteitsbewijs mee te brengen waarbij dan de werkwijze en uw eventuele convenant wordt besproken. Op deze wijze wordt voorkomen dat een echtscheidingsverzoek aanhangig wordt gemaakt zonder dat één van de partners daarvan kennis draagt. Door Covid vinden veel gesprekken nu ook online plaats.

 

De echtscheidingsprocedure wordt middels een verzoekschrift bij de arrondissementsrechtbank Amsterdam aanhangig gemaakt. Daarin verzoek ik als advocaat namens u beiden dat de rechtbank de echtscheiding uitspreekt en (eventueel) bevestigt wat u omtrent de gevolgen van de scheiding bent overeengekomen.

 

Vanaf het moment van indienen van het verzoekschrift bij de rechtbank, duurt het circa twee weken voordat de rechtbank Amsterdam de echtscheidingsbeschikking afgeeft. In Den Haag, Utrecht, Rotterdam en andere plaatsen duurt dat momenteel ongeveer 8 tot 10 weken of langer. Omdat het gaat om een gezamenlijk verzoek en er overeenstemming bestaat ten aanzien van de gevolgen, behoeft er geen mondelinge behandeling plaats te vinden. Ik maak u er op attent dat de rechtbank het eventuele convenant nauwelijks zal nakijken. Tezamen met een kopie van de beschikking ontvangt u ter ondertekening een akte van berusting. Deze door u ondertekende akte houdt in dat geen beroep tegen de beschikking wordt ingediend waardoor de beroepstermijn van drie maanden niet behoeft te worden afgewacht. Vervolgens zend ik de beschikking met de akte van berusting naar de burgerlijke stand van de plaats waar u bent getrouwd voor inschrijving van de beschikking in het huwelijksregister. Dat duurt een paar dagen tot een week. Gemeente Den Haag doet er nu c. 4 dagen na ontvangst over om de scheiding in te schrijven. We krijgen de kennisgeving ook per mail.

De gehele procedure kan derhalve normaliter in drie tot vier weken worden afgerond. Vanaf het moment van inschrijving bent u pas officieel gescheiden. Uiteraard zend ik u een afschrift van die inschrijving.

 

Deze mogelijkheid van scheiden via internet is overigens ook geschikt voor de scheiding van tafel en bed. De gevolgen van deze scheiding zijn anders maar de procedure bij de rechtbank is precies hetzelfde. Alleen de definitieve inschrijving vindt plaats bij het huwelijksgoederenregister van de rechtbank in plaats van bij de gemeente.

 

Gezien het feit dat personen van hetzelfde geslacht sinds 1 april 2001 mogen trouwen bestaat de echtscheiding online mogelijkheid uiteraard ook voor hen. Uitsluitend om verwarring te voorkomen wordt op deze site voornamelijk gesproken over de meer voorkomende situatie, te weten een scheiding gewenst door een man en een vrouw.

 

Indien u meer behoefte heeft aan een begeleiding in de vorm van bemiddeling en begeleiding, dan kunnen wij u verwijzen naar uitstekende bemiddelaars/mediators. U kunt dan contact opnemen met ons kantoor via onze contactpagina.

 

Kinderen

 

De hoofdregel is dat de ouders na de scheiding het gezamenlijk ouderlijk gezag houden, tenzij zij beiden verzoeken, of één van hen verzoekt, in het belang van het kind te bepalen dat het ouderlijk gezag aan één van de ouders toekomt. Hiermee wordt beoogd dat de verantwoordelijkheid die de ouders tijdens het huwelijk gezamenlijk ten aanzien van de kinderen hadden, na het huwelijk in principe blijft voortbestaan. Het wordt aanbevolen samen het ouderlijk gezag te behouden.

 

Indien u toch wenst dat slechts een van beiden het ouderlijk gezag over de minderjarige kinderen krijgt moet er een belang van het kind worden aangegeven.
Kinderen ouder dan 12 jaar worden in de gelegenheid gesteld om hun mening over de afspraken over het ouderlijk gezag en de omgangsregeling aan de rechtbank kenbaar te maken. Kinderen van 12 tot 18 jaar kunnen ook daadwerkelijk door de Rechtbank opgeroepen, maar de komst naar de rechtbank kan voor uw kind worden voorkomen door uw kind ouder dan twaalf een door mij opgestelde verklaring in te laten vullen en ondertekenen welke een verder bezoek of bericht aan de rechtbank overbodig maakt. Overlegging van de kindverklaring voorkomt bovendien dat de procedure wordt vertraagd. Dit geldt derhalve alleen bij een afspraak over het gezag, kinderalimentatie of de omgang voor kinderen ouder dan 12. De kindverklaring wordt u toegezonden maar u kunt de Kindverklaring ook hier downloaden

 

In het geval van voortzetting van het gezamenlijke ouderlijke gezag wordt de verantwoordelijkheid voor de opvoeding van de kinderen gedeeld. Degene bij wie de kinderen wonen neemt alsdan over het algemeen de beslissing over zaken die de kinderen aangaat

 

Co-ouderschap gaat een stuk verder dan gezamenlijk gezag. Co-ouderschap betekent voor beide ouders een betrokkenheid bij het dagelijkse leven van de kinderen. Zij moeten compromissen kunnen sluiten over zaken als de verdeling van tijd, kosten, schoolkeuze, operaties, vakanties enzovoort en deze afspraken ook nakomen. Klik hier op het Model Co-ouderschapsplan

 

Bij elke echtscheiding met kinderen dient een ouderschapsplan te worden overlegd waarin een minimum aan afspraken moet zijn opgenomen over- het verdelen van de zorg- en opvoedingstaken of de regeling van het recht en de verplichting tot omgang;
– de wijze van informatieverschaffing en raadpleging bij belangrijke kwesties, waaronder het financiële vermogen van de kinderen;
– de regeling van de kosten van verzorging en opvoeding

 

Hier treft u een link naar een voorbeeld van een ouderschapsplan aan. Let er op dat de afspraken in het voorbeeld verplicht zijn.

 

(Nederlanders) in het buitenland

Zie subpagina hieronder

 

Overige voorzieningen

 

Met betrekking tot het ouderlijk gezag, omgangsregeling, kinder- en partneralimentatie, verdeling van de gemeenschap van goederen en de echtelijke woning is het in de praktijk mogelijk de rechter later om herziening van deze nevenvoorzieningen te vragen. Deze herziening is mogelijk op grond van gewijzigde omstandigheden, die zo ernstig zijn dat zij de herziening rechtvaardigen.

 

Indien u in gemeenschap van goederen getrouwd bent kunt beiden aanspraken maken op deze gemeenschap tot in principe maximaal 50% van de waarde hiervan. Het staat u dus vrij om genoegen te nemen met minder dan exact 50% van de waarde, maar het is wel verstandig om dit eventueel in een convenant op te nemen en de schriftelijke afspraken aan het echtscheidingsverzoek te laten hechten. Zo kan een overbedeling van één van de partners door de Belastingdienst als een schenking worden aangemerkt indien er geen tegenprestatie tegenover wordt gesteld, hetgeen kan resulteren in een verplichting tot voldoening van schenkingsrecht. Naast het noemen van de tegenprestatie kan dit aanmerken als een schenking onder meer worden ondervangen door in het convenant op te nemen dat afstand van een deel wordt gedaan vanwege emotionele en/of morele redenen. U doet er goed aan de reden(en) aan te geven. Het kan raadzaam zijn bij de belastingdienst of een fiscalist te informeren naar eventuele fiscale gevolgen van uw afspraak.

 

Door een wetswijziging per 1 januari 2012 wordt de gemeenschap niet meer ontbonden per datum inschrijving van de scheiding, maar op het TIJDSTIP van de indiening van het verzoek tot echtscheiding. U treft deze datum later aan in de echtscheidingsbeschikking. De ontbinding geldt direct tussen u beiden, maar heeft pas derdenwerking als de scheiding is ingeschreven (dus na de beschikking) of indien de indiening van het verzoekschrift is ingeschreven in het huwelijksgoederenregister.

 

Indien een koopwoning aan één van u beiden wordt toebedeeld, let er dan op dat overdracht na de scheiding dient plaats te vinden bij de notaris. De notaris maakt alsdan een akte van verdeling en een eventuele nieuwe hypotheekakte. Deze procedure staat los van de echtscheiding en dient u zelf te regelen. Indien sprake is van huwelijkse voorwaarden en het huis dient van de een aan de ander te worden overdragen is het ook zeer raadzaam u goed te laten voorlichten door de notaris en ons op de hoogte te stellen. Let er ook op dat indien de ex-partner blijft (mee)betalen aan de hypotheek dit onder omstandigheden kan worden gezien als verkapte partneralimentatie hetgeen fiscale gevolgen kan hebben. Raadpleeg hiervoor uw fiscalist.
Ook de wijze van pensioenverdeling dient u zelf aan de pensioeninstantie(s) door te geven

 

Het staat u vrij afstand te doen van een recht op partneralimentatie. Indien u daadwerkelijk afstand doet van de alimentatie en een van u beiden zou moeten terugvallen op een bijstandsuitkering dan heeft de Sociale Dienst een verhaalsplicht. Dat betekent dat de Sociale Dienst zelfstandig moet onderzoeken of toch alimentatie had moeten worden betaald. Indien de conclusie is dat alimentatie had moeten worden betaald, dan zal de Sociale Dienst deze trachten te incasseren. Indien u gebruik maakt van de scheiding op gezamenlijk verzoek als op deze pagina omschreven zal er een alimentatieberekening moeten worden gemaakt. Alleen op die wijze kan immers worden vastgesteld of al dan niet terecht afstand wordt gedaan van alimentatie en of een bepaald overeengekomen alimentatiebedrag juist is. De alimentatieberekening is niet bij de prijs inbegrepen. U dient de alimentatieberekening met de stukken op basis waarvan de berekening is gemaakt mee te zenden met uw uittreksels en/of convenant.

 

Indien er bepaalde belangrijke afspraken zijn gemaakt is het van belang voor de rechtskracht deze afspraken in een convenant op te nemen. Hieronder treft u een voorbeeldconvenant aan.

 

Indien alle stukken compleet zijn, ik van u de toestemming heb ontvangen het verzoek in te dienen, wordt het verzoek bij de rechtbank ingediend. Aangezien u na ongeveer vier weken de beschikking direct na afgifte via mij krijgt toegezonden hoeft u voor die tijd geen contact te zoeken met kantoor over de stand van zaken. De beschikking wordt u echt direct na binnenkomst toegestuurd.

 

Ook wijs ik u op het feit dat indien u aanspraak wenst te maken op een (gelijk) deel van het door uw partner opgebouwde pensioen (in principe 50% van het tijdens het huwelijk opgebouwde pensioen), u zulks uiterlijk binnen twee jaar nadat de echtscheiding bij de Burgerlijke Stand is ingeschreven aan de pensioeninstantie van de partner dient mede te delen om een zelfstandig recht veilig te stellen. Uw pensioeninstantie kan u een duidelijke folder over het pensioen met aanmeldformulieren toezenden. Overleg met uw pensioeninstantie hoe u dient om te gaan met het nabestaandenpensioen. Dat is een ander pensioen dan het ouderdomspensioen. Bij de ene pensioeninstantie kan afstand worden gedaan maar vervalt het opgebouwde deel aan de pensioeninstantie, bij de ander wordt het bij het ouderdomspensioen opgeteld. Uw beslissing over het al dan niet verdelen van het nabestaandenpensioen zal afhangen van de handelwijze en het standpunt van uw pensioeninstantie.

 

De Belastingdienst heeft speciaal voor scheidende paren een website gemaakt waar veel informatie op te vinden is:https://www.belastingdienst-scheiden.nl/.

 

Ten aanzien van de zaken waar (mogelijk) afspraken over moeten worden gemaakt kan het volgende lijstje u wellicht helpen:
• Regeling aangaande minderjarige kinderen: gezag, verblijf, omgang, informatie, eventueel co-ouderschap
• Alimentatie voor ex-partner en kinderen
• Gebruik echtelijke woning tot de echtscheiding (koopwoning, huurwoning), gebruiksvergoeding
• Afgifte van persoonsgebonden goederen, zoals kleren, sieraden, boeken, foto’s
• Echtelijke woning (koopwoning, huurwoning)
• Inboedelverdeling aan de hand van de eigen inventarislijst(en)
• Bedrijf (aandelen, activa en passiva)
• Auto, boot, caravan, etc.
• Levensverzekeringen
• Schulden en vrijwaring
• Bankrekeningen
• Spaartegoeden, beleggingen, effecten
• Fiscale aspecten uit huwelijkse periode
• Werknemerstegoeden zoals spaarloon
• Tweede woning, recreatiewoning
• Erfenis, schenking
• Verzekeringen (WA, ziektekosten, inboedel, etc.)
• Overige vermogensbestanddelen
• Opgebouwde pensioenrechten en andere oudedagsvoorzieningen.

 

Welke stukken heb ik nodig?

 

Ik verzoek u zo spoedig mogelijk zorg te dragen voor toezending van

 

 1. Mensen met de Nederlandse nationaliteit kunnen volstaan met een afschrift van het paspoort of identiteitsbewijs waar het Burgerservicenummer (voorheen sofi-nummer) op staat. In alle andere gevallen originele uittreksels uit het bevolkingsregister (basisadministratie) van beide echtgenoten, met de vermelding van nationaliteit (maximaal drie maanden oud op het moment dat het echtscheidingsverzoek wordt ingediend) en, indien u niet in het bezit van de Nederlandse nationaliteit bent, of indien u naast de Nederlandse nationaliteit nog een andere nationaliteit bezit, of indien u in het buitenland bent getrouwd, tevens een vermelding van de datum van binnenkomst/vestiging in Nederland (te verkrijgen bij het gemeentehuis van uw woonplaats).
  Indien één van u beiden naast de Nederlandse nationaliteit nog een andere nationaliteit bezit of indien u in het buitenland bent getrouwd, dient u dus ook de datum van vestiging in Nederland te laten vermelden (ook al bent u hier geboren). LET OP: DE VERMELDING VAN DE NATIONALITEIT OP DE UITTREKSELS VAN DE PARTNERS IS ECHT VEREIST. Laat u niet wegsturen door de ambtenaar van de Burgerlijke Stand/Bevolkingsregister zonder deze vermelding.
 2. originele uittreksels (afschriften) uit het geboorteregister van de minderjarige kinderen (gemeentehuis geboorteplaats / maximaal 3 maanden oud) en
 3. een origineel uittreksel (afschrift) uit het huwelijksregister (te verkrijgen bij het gemeentehuis plaats van huwelijk / maximaal 3 maanden oud). Ter voorkoming van misverstanden maak ik u er op attent dat met het bewijs van geboorteaangifte of van het trouwboekje bij de rechtbank niet kan worden volstaan. Ten aanzien van huwelijken gesloten in het buitenland kan worden volstaan met overlegging van de originele huwelijksakte of een ouder uittreksel. Dit stuk dient dan wel te zijn vertaald door een beëdigde tolk, tenzij het is opgesteld in het Engels.

Vergeet niet bij uw bezoek aan kantoor de identiteitsbewijzen van beide echtgenoten (paspoort/rijbewijs) mee te brengen.

 1. en eventueel door u samen opgesteld convenant of lijst met afspraken welke ik aan het verzoekschrift kan hechten in tweevoud. Ik beveel het gebruik van een convenant van harte aan indien er belangrijke afspraken zijn. Hieronder treft u een voorbeeldconvenant aan waarvan u bepaalde artikelen kunt overnemen. Klik hier op het Model Echtscheidingsconvenant Indien door u afstand wordt gedaan van het recht op partneralimentatie, indien afstand wordt gedaan van het recht op pensioenverdeling en/of indien geen sprake is van een gelijke verdeling van de waarde van de boedel (inclusief huizen, ondernemingen, bankrekeningen et cetera) dan verwacht ik van u beiden een duidelijke schriftelijke gemotiveerde bevestiging dat u zich beiden bewust bent van uw rechten en dat u bewust afstand doet van het recht en om welke reden(en). In een dergelijk geval zal er ook nog persoonlijk contact volgen en is een komst naar kantoor vereist.
 2. een kindverklaring, indien er kinderen ouder dan twaalf zijn en afspraken worden gemaakt over het gezag, de omgang of de alimentatie. U kunt de Kindverklaring hier downloaden.
 3. een Ouderschapsplan wanneer er sprake is van kinderen. Klik hier voor een voorbeeld van een Ouderschapsplan. Er moeten afspraken in staan over de zorg- en opvoedingstaken, de kosten daarvan, de omgangsregeling en de wijze waarop de andere ouder wordt geïnformeerd en geraadpleegd over belangrijke zaken. Ook moet worden aangegeven dat de kinderen over de afspraken zijn gehoord.
 4. indien u gehuwd bent onder huwelijkse voorwaarden, een afschrift van die voorwaarden. Voor de beste uitleg over de voorwaarden kunt u overigens bij de notaris terecht die de voorwaarden in overleg met u heeft opgesteld. Vaak is de bedoeling van u beiden destijds en de uitleg door de notaris destijds doorslaggevend.

 

KOSTEN (Hoge korting of gratis? Zie onder kosten)

 

Gedragscode voor advocaten in het personen- en familierecht

Teurlings advocatenkantoor voldoet aan de gedragscode voor advocaten in het personen- en familierecht.

 • De advocaat overtuigt zijn cliënt van de noodzaak van een constructieve en oplossingsgerichte benadering – al dan niet door mediation – en legt in zijn opdrachtbevestiging vast dat hij steeds van die benadering uitgaat.
 • Hij werkt toe naar een nieuw en voor alle betrokkenen houdbaar evenwicht. Hij ontmoedigt een opvatting waarbij een familiezaak wordt beschouwd als een die gewonnen of verloren kan worden.
 • De advocaat laat het doen van een scheidingsmededeling aan zijn cliënt over. Hij stimuleert de cliënt om op volwassen wijze te blijven communiceren en het conflict beheersbaar te houden. De advocaat stimuleert dat partijen zaken die aan henzelf over kunnen worden gelaten zelf behartigen en dat zij gebruik maken van daarvoor geëigende voorzieningen.
 • De advocaat maakt duidelijk dat de belangen en rechten van kinderen in het licht van verantwoordelijk ouderschap – uitstijgend boven het conflict over beëindiging van de relatie – worden behandeld. Financiële belangen worden niet vermengd met andere belangen en rechten van kinderen, waaronder met name het recht op omgang.
 • De advocaat hanteert een professionele distantie, maar deëscaleert waar dat nodig is. Hij onderkent de gebruikelijke emoties, maar wakkert ze niet aan. In correspondentie vermijdt hij taalgebruik dat de wederpartij of zijn advocaat diskwalificeert of als onnodig grievend ervaren kan worden.
 • De advocaat gebruikt al zijn vaardigheden om conflicten terug te brengen tot hun (juridische) kern en werkt doelgericht naar praktische oplossingen. Hij spreekt andere betrokkenen in de procedure daarop aan.
 • De advocaat zorgt dat financiële en emotionele kosten zoveel mogelijk beperkt blijven, aan beide zijden.
 • De advocaat met deze specialisatie onderhoudt, aantoonbaar, zijn kennis en vaardigheden.

 

Echtscheiding Online

Vanaf € 675,-

€ 337,50 p.p. (of gratis scheiden?)

Scheiden online service

Heeft u gezamenlijk besloten om te scheiden?

Scheiding.nl verzorgt deskundig en snel uw online scheiding,

met meer dan 20 jaar ervaring in scheiden via internet.

 • Gratis echtscheidingsconvenant & ouderschapsplan
 • Binnen 2-3 weken officieel gescheiden
 • Bezoek aan rechtbank niet nodig
 • Kosten zijn inclusief griffierecht en BTW
 • NIEUW: GRATIS SCHEIDING of 340 euro korting bij toevoeging (zie onder kosten)